Podmínky účasti ve cvičebních hodinách GymGym1

  • Registrace do kurzů probíhá vyplněním on-line přihlášky na webových stránkách. Po jejím vyplnění je místo rezervováno po dobu 7 dnů. Aby byla registrace platná, musí být během těchto 7 dnů uhrazeno kurzovné v odpovídající výši.
  • Doprovod předá dítě do cvičební hodiny zdravé a způsobilé k absolvování cvičení. Na případné možné zdravotní potíže upozorní instruktora cvičení předem.
  • Na začátek cvičební hodiny čekají děti před tělocvičnou, dokud si je instruktor nepřevezme (v této době jsou za jeho bezpečnost zodpovědní rodiče).
  • V případě nezvladatelnosti projevů dítěte bude na požádání instruktora v hodině přítomen dospělý zástupce, který převezme zodpovědnost za jeho bezpečí (z docházky může být dítě i vyřazeno, pokud by svým jednáním bránilo ostatním dětem v plnohodnotném prožití cvičební hodiny).
  • Rodiče přebírají finanční odpovědnost za případné škody na majetku provozovatele cvičení nebo pronájemce prostor, způsobené jeho dítětem.
  • V ceně není zahrnuto úrazové pojištění.
  • Během cvičení mohou být pořizovány fotografie a videozáznamy z průběhu cvičení pro prezentaci GymGym1 (případný nesouhlas s tímto bodem mohou rodiče předat písemně provozovateli a kopii si nechat stvrdit jeho podpisem).
  • O vrácení peněz zaplacených lekcí lze požádat v případě nemoci delší než 14 dnů po předložení lékařské zprávy. Vrácena bude částka za třetí a další hodiny absence a to ve výši 40% z ceny hodiny. Platba bude poukázána do 30 dnů od uznání žádosti.
V Praze dne 1.8.2013